• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
    • DURUSU PARK EVLERİ

İMAR DURUMU

A.          İMAR DURUMU      :

             Arnavutköy Belediyesi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Durusu Park Uygulama İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından üzerinde önemli değişiklikler yapılarak 24.11.2011 tarihinde onaylamıştır. Onaylanan bu İmar Planı, Arnavutköy Belediyesi tarafından 08.02.2012 tarihinde askıya çıkarılmış ve şu anda yürürlüktedir.


1.        
Plan ile ilgili Sorunlar                         :


       Plan hazırlanırken yatay kat irtifakı kurulu parseller dikkate alınmamış ve kısa mesafede kalan bölümler imar planı dışına çıkarılmıştır. Kısa Mesafe denilen kısım ; Terkos gölünden uzaklık olarak 300 – 1000 metre arasında kalan kısımdır.

          2005 yılında Durusu Belediyesi tarafından hazırlanan, hem İSKİ hem de Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış olan ve halen yürürlükte bulunan “Durusupark 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “ nda, ve bu plana uygun olarak Arnavutköy Belediyesi tarafından 2010 yılında hazırlanan “Durusupark 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” nda da bu bölgeler için İmar izni verilmiştir. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından plandaki bu bölüm Plan dışına çıkarılarak bu bölge İmar planı dışında bırakılmıştır.

 
     Özellikle Yatay Kat İrtifakları kurulmuş  ;

  • 1265 Parseldeki 98 Adet Arsadan 12 tanesi,
  • 1268 Parseldeki 49 Adet Arsadan 6 tanesi,
  • 1273 Parseldeki 72 Adet Arsadan 10 tanesi Kısa Mesafede kalmıştır.

 

     Bu Arsa maliklerimizin şu anda İmar İzni alma şansı olmadığı için bu durum parselin diğer kısımlarındaki Arsa maliklerimizi de etkilemektedir.

      Ayrıca Arnavutköy Belediyesi tarafından hazırlanan bu plana 1/5000 ‘lik planda olmamasına rağmen Dere Yatağı ve Koruma bandı olarak 50 metrelik bir kuşak işlenmiştir. Ayrılan bu DERE KORUMA BANDI içerisinde arsalarının bir kısmı yada tamamına yakını kalan bir çok malikimiz bulunmaktadır.

 

2.         Yapılan Çalışmalar                              :

 

      2018 yılı içerisinde de gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gerek Arnavutköy Belediyesi, gerekse bu konu ilgili özel firmalar ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

 

a-    Hukuki Süreçler

 

     Plan askıya çıktıktan sonra derhal konu ile ilgili maliklerimizce bir komisyon oluşturulmuştur.  Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda ilk olarak plana itiraz edilmesi gerektiği anlaşılmış ve bu konuda hazırlanan Dilekçe örnekleri İnternet sitemize konulmuş ve bu durum tüm maliklerimize bildirilerek itiraz etmeleri istenmiştir.
      Komisyonumuz yapılan bu itirazlara istinaden dava açılması yönünde görüş birliğine varmış ve tüm maliklerimize bu durum bildirilerek isteyen maliklerimize dava açılması konusunda yardımcı olunmuştur.
         2018 yılı içerisinde itibariyle halen devam etmekte olan hemen hemen tüm dosyalarda yerel mahkemelerde süreçler tamamlanmıştır. Yerel mahkemelerdeki bu dava sonuçlarına göre mahkemelerin 1265, 1268 ve 1273 Parselin İmar Planları için “İPTAL” kararı verdiği görülmüştür.
      Devam eden hukuki süreçler ile ilgili olarak son durumun tespiti için bir DUYURU yayınlanarak bu konuda hukuki süreç başlatan bütün maliklerimizden davaların son durumu ile bilgi istenmiştir.  Bu husus son gelişmeler neticesinde maliklerimize tekrar hatırlatılacaktır.
    Şu anda davaların tamamına yakını Danıştay aşamasında olup hukuki süreç henüz tamamlanmamıştır

 

b-   İmar Komisyonu Çalışmaları

       2018 yılı Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar gereği İMAR KOMİSYONU ‘muz Sn. Mehmet MERTOĞLU ‘nun başkanlığında tekrar aktif hale getirilmiştir.

    Arnavutköy Belediyesi, Yatay Kat irtifaklı parsel maliklerimizin, ruhsat izni için yaptığı başvurulara, mevcut ruhsatın süresi bittiği tezinden hareketle “parseldeki diğer hissedarlardan muvafakatname alınmadan yapı ruhsatı düzenlenememektedir” şeklinde cevaplar vermiştir.


       Öncelikle Genel Kurul Kararlarında da belirtildiği üzere maliklerden MUVAFAKATNAME alınması konusu gündeme alınmıştır. Bu konuda Sn.Mustafa YUNUSOĞLU tarafından örnek bir evrak hazırlanmış, ilgili mercilere gösterilerek yeterli olup olmayacağı bilgisi talep edilmişti.
 

   Bununla birlikte Sn. Mehmet MERTOĞLU tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine bu hususla ilgili bir dilekçe verilmiştir. Bu dilekçeye İ.B.B. İmar ve Şehircilik Başkanlığı İmar Müdürlüğü tarafından verilen cevapta (1265 Parsel özelinde), bahse konu parselin Kat İrtifakı Kurulu ve Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olduğu, ayrıca bir Yönetim Planı olduğundan bahsedilmiş, bu nedenle Mevcut Yönetim Planının ilgili hükümleri gereğince tüm maliklerin Yönetim Planı hükümleri çerçevesinde birbirlerine zaten muvafakat vermiş olduğu belirtilmiştir. Cevabın son bölümü ise “diğer maliklerin muvafakatı olmaksızın bağımsız bölümlere meri mevzuat kapsamında yapı ruhsatı düzenlenebileceği değerlendirilmektedir.”  şeklindedir.
 
      Verilen bu cevapta Arnavutköy Belediyesinin Ruhsat izni başvurularımıza verdiği cevaplarda belirtilen “diğer maliklerden Muvafakatname alınmasına” gerek olmadığı açıkça belirtilmektedir.
 
       Bu cevap ile birlikte Sn. Mehmet MERTOĞLU ve birkaç malikimiz daha İnşaat Ruhsatı için Arnavutköy Belediye’sine tekrar başvurmuştur. Bu başvurulara henüz bir cevap verilmemiştir.

 

c-    Dere Yatakları konusu

 

            Bir diğer problem olan Dere Yatakları konusunda ise olumlu gelişmeler yaşanmıştır. 2013 yılı içerisinde İSKİ Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile dere koruma bandı 50 metreden 10 metreye düşürülmüştür. Bu konuda gerekli plan tadilatı yapılması şartı ile dere yüzünden imar sorunu yaşayan maliklerimizin sorunu çözülebilecektir. Bu konuda Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Bülent AKARCALI, kendi parseli için bu hüküm çerçevesinde gerekli müracaatları yapmış, inşaat ruhsatını almış ve evini tamamlayarak ikamet etmeye başlamıştır.
            Sitemiz içerisinde başka bir bölümde de (Sol Vadi tarafında) Dere Yatağı nedeni ile parselleri etkilenen bir kısım malikimiz, Sn. Taylan AKALTUN ‘un girişimleri ile ortak hareket ederek bir plan tadilatı çalışması yapmaktadırlar. Bu konuda Yönetim olarak bizde kendilerine bilgi ve belge konusunda her türlü desteği vermekteyiz.

           

d-   Kısa Mesafe konusu

 

            Sitemizde Kısa Mesafede kalan bölümlerin İmar Planı dışında bırakılmasının sebebi olan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ‘nin Kısa Mesafe ile ilgili Madde 18“a) Turizm, iskan ve sanayi yerleşmelerine izin verilemez” hükmü, 14 ŞUBAT 2018 tarih ve 30332 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle yürürlükten kaldırılmıştır.
         Bu Yönetmelik yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik” çıkarılmıştır.
         Bu yönetmelik incelendiğinde ise Kısa Mesafeli Koruma Alanları ile ilgili İmar izni verilemez şeklinde kesin bir hüküm olmayıp çeşitli şartlara bağlı kalınarak imar izni verilebileceği anlaşılmaktadır.

          Bu Yönetmelik değişikliği kapsamında İSKİ tarafından da 16.05.2018 tarihli Genel Kurul kararı ile “İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği” değiştirilmiş ve yukarıda belirttiğimiz Bakanlıkça çıkarılan Yönetmeliğe uygun hale getirilmiştir.

                       

 e-    Diğer Hususlar

 

            1-  İmar Problemi olan özellikle Yatay Kat iritfkalı parsellerin durumu konusunda çözüm için bazı malikimlerimizden gelen talep doğrultusunda bir Şehir Planlama Ofisi ile irtibata geçilmiş ve Durusu Park’a davet edilmiştir. Şu anda İstanbul ‘un 1 / 100.000 ve 1 / 25.000 ‘lik Planlarını hazırlayan BELDE PLANLAMA şirketinden Sn. Zinnur BÜYÜKGÖZ ( AK Parti – Gebze Belediye Başkan Adayı) ve ekibi sitemize birkaç kez gelmiş, kendilerine sitemizin durumu ve tüm problemlerimiz detaylı olarak anlatılmıştır. 
             Özellikle şu anda İmar Planı açısından Yürütmeyi Durdurma kararı verilen 1265, 1268 ve 1273 Parsel özelinde yeni bir İmar Planı çalışması yapılması gerekebileceği kendilerine ifade edilmiştir.  Bu konuda ; Neler Yapılması gerektiği, süreç ve maliyeti konusunda bir fizibilite çalışması yapmaları kendilerinden talep edilmiştir.
             Alınacak bu rapor siz tüm maliklerimize gönderilecek ve Genel Kurul gündemine de alınacaktır.

 

            2-  Ayrıca İMAR BARIŞI yasasının, sitemiz içerisindeki Yatay Kat İrtifaklı ve şu anda imar problemi olan 1265, 1268 ve 1273 Parseller açısından durumunu ne şekilde etkileyeceği hususunda maliklerimizden Sn. Ziya CANBAZOĞLU tarafından bir çalışma başlatılmıştır. Bu konuda çeşitli görüşler almış ve neler yapılabileceği konusunda Yönetim Kurulumuzu bilgilendirmiştir. Bu konuda da çalışmalar devam etmektedir
 

       Tüm bu hususlar, alınan cevaplar, raporlar, 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantılarda tekrar görüşülecek ve alınan kararlara göre bir yol harıtası belirlenecektir.
    
       Yönetim Kurulumuz, imar ile ilgili problemlerinin çözümü konusunda maliklerimizden gelen her türlü alternatif önerilere açık olup Bu problemin çözümü için hep birlikte hareket etmemiz gerekmektedir.

 İMAR DURUMU SORGULAMA....... 
(Parselinizi yazdıktan sonra çıkan parsel listesinden Deliyunus Mahallesi olan seçilecek)